Palvelut

Tofuture CSM -työkalu

Helppokäyttöinen järjestelmä, jonka avulla voit kerätä, hallita, analysoida ja raportoida vastuullisuuteen liittyvää tietoa tehokkaasti, läpinäkyvästi ja oikeaan aikaan.

Tofuture CSM

ESG-data haltuun ja hyötykäyttöön

Kaipaatko tehokasta vastuullisuuden raportointia ja vastuullisuusdatan hallintaa? Tofuture CSM -työkalun avulla voit kerätä, analysoida ja raportoida organisaation vastuullisuutta kuvaavaa ESG-dataa systemaattisesti. Voit hyödyntää vastuullisuusdataa päätöksenteossa.

Johda vastuullisuutta strategisella tasolla

Tofuture CSM -työkalu tarjoaa monipuolisen ratkaisun vastuullisuuden johtamiseen ja raportointiin

Kerää tietoa systemaattisesti
Analysoinnin helppous
Raportoi ja todenna
Johtaminen

Kerää tietoa systemaattisesti

Tofuture CSM -työkalun (sustainability management software) avulla vastuullisuusdatan keräämisprosessi systematisoituu ja tehostuu. Kerättävä vastuullisuusdata määritellään asiakaskohtaisesti asiakkaan strategiset tavoitteet, vastuullisuusmittarit (sustainability indicator), raportointiperiaatteet ja ulkoisten sidosryhmien raportointivaatimukset huomioiden.

 • Dataa voidaan kerätä hiilijalanjäljen laskemiseksi ja olennaisten GRI:n (Global Reporting Initiative) indikaattoreiden mukaisesti. Datan keräämisessä voi huomioida esimerkiksi CDP:n, SASB:n tai viranomaisraportoinnin vaatimukset.
 • Tiedonkeruu on järjestelmällistä. Työkalu ohjaa käyttäjää siinä, mitä dataa kerätään, missä muodossa ja millä tasolla.
 • Strategiat ja vastuullisuusvaatimukset muuttuvat ja kehittyvät. Työkalun toteutusta voi muokata joustavasti muuttuvien tarpeiden mukaan. Uusia mittareita voi sisällyttää työkaluun tarpeen mukaan.

Analysoinnin pohjalta päätöksiä

Tofuture CSM -työkalun avulla saat vastuullisuusdatan yhteismitalliseksi, ymmärrettävään muotoon ja yhteen paikkaan, jolloin dataa on helppo yhdistää, analysoida ja jatkojalostaa edelleen päätöksenteon tueksi. Voit keskittyä kokonaiskuvaan vastuullisuuden nykytilasta ja analysointi- ja kehittämistyöhön.
Muokattavat raportit ja monipuolinen Qlik Sense -teknologiaan perustuva BI-työkalu mahdollistavat tietojen syvällisen analysoinnin. Voit analysoida data eri näkökulmista.

 • Datan konsolidointi ja analysointi
 • Monipuoliset kuvaajat ja erilaiset taulukkomuodot analysointia varten
 • Tulosten vienti Exceliin, tulostaminen PDF:nä tai kuvana

Raportoi ja todenna vastuullisuus

Vastuullisuusraportoinnin viitekehyksiä on useita erilaisia ja ulkoiset sidosryhmät edellyttävät omanlaista ESG-dataa. Tofuture CSM -työkalun avulla muokkaat ESG-dataa haluttuun raportointimuotoon ja todennat vastuullisuustyön etenemisen tärkeille sidosryhmille (esimerkiksi rahoittajille ja sijoittajille).
Laadukas data ja sen hallinta antavat hyvät valmiudet ulkopuolista varmennusta varten. Varmentajalle voidaan myöntää oikeudet työkaluun datan varmentamiseksi.
Selkeän ja visuaalisen datan avulla voit viestiä myös organisaation sisällä yritysvastuun kehittymisestä.
Työkalu tukee mm.

 • GRI-standardin, CDP:n ja SASB:n mukaista raportointia
 • YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisten mittareiden seurantaa
 • GHG-protokollan mukaista päästölaskentaa

Johtaminen

Strategian luominen, tavoitteiden asettaminen, suoriutumisen arviointi ja palkitseminen pohjautuvat vahvasti mittaamiselle ja datalle. Tofuture CSM -työkalu mahdollistaa ajantasaisen ESG-datan, jonka pohjalta yrityksen johto voi tehdä fiksuja strategisia ja operatiivisia päätöksiä. Mitä laadukkaampaa ESG-data on, ja mitä oikea-aikaisemmin tieto saadaan tuotettua päätöksenteon tueksi, sitä tehokkaammin vastuullisuus on luonteva osa yrityksen jokapäiväistä päätöksentekoa. ESG-datan ja tunnuslukujen pohjalta vastuullisuus voidaan sisällyttää osaksi johdon palkitsemisjärjestelmää.

 • Ajantasainen ESG-data ja vastuullisuuden avaintunnusluvut (sustainability indicator)
 • Johdon dashboard-raportit valituista tunnusluvuista (KPI:t)
 • Strategian mukaisesti muokattavat tunnusluvut

Kysyttävää?

Haluatko kuulla lisää, miten voit parantaa yrityksesi vastuullisuutta?

Contact us

CSM ominaisuudet

monipuoliseen vastuullisuuden hallintaan

Mitä strategisemmalla tasolla vastuullisuus organisaatiossa on, sitä merkittävän arvon ajantasainen ja luotettava vastuullisuusdata saa. Teemme pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaittemme kanssa, jotta vastuullisuusdataa hyödynnetään päätöksenteossa.

Riikka Karppinen, toimitusjohtaja
Tofuture Oy