Palvelumme

Hallitse ja hyödynnä ESG-dataa

Kaipaatko tehokasta vastuullisuusraportointia ja vastuullisuusdatan hallintaa? Työkalun avulla voit kerätä, analysoida ja raportoida organisaation vastuullisuutta kuvaavaa ESG-dataa. Voit hyödyntää vastuullisuusdataa päätöksenteossa.

Tofuture CSM -työkalu

ESG-data haltuun ja hyötykäyttöön

Tofuture CSM -työkalu (sustainability management software) on vastuullisuuden johtamista tukeva palvelu, jonka avulla saat luotettavaa ja faktapohjaista ESG-dataa johtamisen tueksi ja vastuullisuuden KPI-mittareiden (sustainability indicator) seurantaan. Tehostat myös vastuullisuusraportointia.

Ota yhteyttä!

Ratkaisumme vastaa seuraaviin haasteisiin:

 • Ajantasaista vastuullisuutta kuvaavaa ESG-dataa (environmental, social and governance data) tarvitaan, jotta liiketoiminnan vastuullisuudelle voi asettaa tavoitteet ja suoriutumista voidaan seurata.
 • Yrityksen vastuullisuutta kuvaavaa tietoa on paljon. Vastuullisuusdataa kertyy eri muodossa, eri aikaan monesta eri lähteestä ja eri toimipaikoista. Kokonaisuuden hallitseminen on erittäin haastavaa ja datan koostaminen ja muokkaaminen vie paljon aikaa vastuullisuusasiantuntijoilta. Aikaa, jota voisi käyttää vastuullisuuden kehittämiseen.
 • Sijoittajat ja rahoittajat seuraavat yritysten liiketoimintaan liittyviä ESG-riskejä yhä tiiviimmin. Vastuullisuuteen liittyvät riskien tunnistaminen datan pohjalta on yhä merkittävämmässä roolissa.
 • Vastuullisuudelle asetetut läpinäkyvyys- ja raportointivaatimukset kehittyvät koko ajan. Useiden eri sidosryhmien tarpeisiin tulee raportoida vastuullisuusdataa, usein hieman eri muodossa.

Näin työkalumme hyödyttää yritystäsi:

 • Taklaat monitahoisen vastuullisuustiedon keräämisen
 • Hallinnoit erilaisista lähteistä syntyvää yritysvastuutietoa
 • Varmistat, että vastuullisuusdata kerätään oikeassa muodossa
 • Tehostat vastuullisuusraportoinnin prosesseja
 • Mahdollistat ajantasaisen vastuullisuusdatan johdon päätöksenteon tueksi
 • Koostat dataa eri vastuullisuuden viitekehyksien mukaisesti ja erilaisiin raportointitarpeisiin (johdolle, vuosiraporttiin ja erilaisille sidosryhmille)
 • Palvelet rahoittajien ja sijoittajien tiedontarvetta
 • Parannat vastuullisuustiedon luotettavuutta ja säästät aikaa. Vastuullisuusasiantuntijat voivat keskittyä vastuullisuusdatan analysointiin ja liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämiseen edelleen.

Tofuture CSM -työkalu on pilvipohjainen palvelu (SaaS-palvelu), jota voi käyttää selaimen kautta mistä päin maailmaa tahansa. Se sopii toimialasta riippumatta erilaisille yrityksille ja organisaatioille, jotka ovat asettaneet strategiset tavoitteet vastuullisuudelle, kehittävät vastuullisuuttaan ja raportoivat kuukausittain, kvartaaleittain tai vuosittain vastuullisuuden kehittymisestä. Erityisesti se sopii yrityksille, joilla on useampi toimipaikka, tuotantolaitos tai toimisto, joiden toiminnan vastuullisuutta mittaroidaan.

Johda vastuullisuutta strategisella tasolla

Tofuture CSM -työkalu tarjoaa monipuolisen ratkaisun vastuullisuuden johtamiseen ja raportointiin

Kerää tietoa systemaattisesti
Analysoinnin helppous
Raportoi ja todenna
Johtaminen

Kerää tietoa systemaattisesti

Tofuture CSM -työkalun (sustainability management software) avulla vastuullisuusdatan keräämisprosessi systematisoituu ja tehostuu. Kerättävä vastuullisuusdata määritellään asiakaskohtaisesti asiakkaan strategiset tavoitteet, vastuullisuusmittarit (sustainability indicator), raportointiperiaatteet ja ulkoisten sidosryhmien raportointivaatimukset huomioiden.  

 • Dataa voidaan kerätä hiilijalanjäljen laskemiseksi ja olennaisten GRI:n (Global Reporting Initiative) indikaattoreiden mukaisesti. Datan keräämisessä voi huomioida esimerkiksi CDP:n, SASB:n tai viranomaisraportoinnin vaatimukset. 
 • Tiedonkeruu on järjestelmällistä. Työkalu ohjaa käyttäjää siinä, mitä dataa kerätään, missä muodossa ja millä tasolla. 
 • Strategiat ja vastuullisuusvaatimukset muuttuvat ja kehittyvät. Työkalun toteutusta voi muokata joustavasti muuttuvien tarpeiden mukaan. Uusia mittareita voi sisällyttää työkaluun tarpeen mukaan. 

Analysoinnin pohjalta päätöksiä

Tofuture CSM -työkalun avulla saat vastuullisuusdatan yhteismitalliseksi, ymmärrettävään muotoon ja yhteen paikkaan, jolloin dataa on helppo yhdistää, analysoida ja jatkojalostaa edelleen päätöksenteon tueksi. Voit keskittyä kokonaiskuvaan vastuullisuuden nykytilasta ja analysointi- ja kehittämistyöhön.

Muokattavat raportit ja monipuolinen Qlik Sense -teknologiaan perustuva BI-työkalu mahdollistavat tietojen syvällisen analysoinnin. Voit analysoida data eri näkökulmista.

Datan konsolidointi ja analysointi

Monipuoliset kuvaajat ja erilaiset taulukkomuodot analysointia varten

Tulosten vienti Exceliin, tulostaminen PDF:nä tai kuvana

Raportoi ja todenna vastuullisuus

Vastuullisuusraportoinnin viitekehyksiä on useita erilaisia ja ulkoiset sidosryhmät edellyttävät omanlaista ESG-dataa. Tofuture CSM -työkalun avulla muokkaat ESG-dataa haluttuun raportointimuotoon ja todennat vastuullisuustyön etenemisen tärkeille sidosryhmille (esimerkiksi rahoittajille ja sijoittajille).  

Laadukas data ja sen hallinta antavat hyvät valmiudet ulkopuolista varmennusta varten. Varmentajalle voidaan myöntää oikeudet työkaluun datan varmentamiseksi. 

Selkeän ja visuaalisen datan avulla voit viestiä myös organisaation sisällä yritysvastuun kehittymisestä. 

Työkalu tukee mm.  

 • GRI-standardin, CDP:n ja SASB:n mukaista raportointia 
 • YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisten mittareiden seurantaa 
 • GHG-protokollan mukaista päästölaskentaa 

Johtaminen

Strategian luominen, tavoitteiden asettaminen, suoriutumisen arviointi ja palkitseminen pohjautuvat vahvasti mittaamiselle ja datalle. Tofuture CSM -työkalu mahdollistaa ajantasaisen ESG-datan, jonka pohjalta yrityksen johto voi tehdä fiksuja strategisia ja operatiivisia päätöksiä.

Mitä laadukkaampaa ESG-data on, ja mitä oikea-aikaisemmin tieto saadaan tuotettua päätöksenteon tueksi, sitä tehokkaammin vastuullisuus on luonteva osa yrityksen jokapäiväistä päätöksentekoaESG-datan ja tunnuslukujen pohjalta vastuullisuus voidaan sisällyttää osaksi johdon palkitsemisjärjestelmää. 

 • Ajantasainen ESG-data ja vastuullisuuden avaintunnusluvut (sustainability indicator) 
 • Johdon dashboard-raportit valituista tunnusluvuista (KPI:t) 
 • Strategian mukaisesti muokattavat tunnusluvut 

Tuntuuko, että vastuullisuusdatan kerääminen ja koostaminen vie liikaa aikaa?

Vastuullisuusraportoinnin merkitys on kasvanut huimasti. Samoin tarve luotettavalle vastuullisuusdatalle. Jos tiedonkeruussanne on puutteita ja datan koostaminen on haastavaa, me voimme auttaa.

Laita meille viestiä

Työkalun ominaisuudet

monipuoliseen vastuullisuuden hallintaan

Mitä strategisemmalla tasolla vastuullisuus organisaatiossa on, sitä merkittävän arvon ajantasainen ja luotettava vastuullisuusdata saa. Teemme pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaittemme kanssa, jotta vastuullisuusdataa hyödynnetään päätöksenteossa.

Riikka Karppinen, toimitusjohtaja
Tofuture Oy

Sujuva käyttöönotto

Tofuture CSM -työkalun (sustainability management software) käyttöönotto ei ole massiivinen projekti. Saatte työkalun käyttöönne sujuvasti, vaikka muokkaamme ratkaisun juuri tarpeisiinne sopivaksi.

1. Määrittelemme yhdessä tarpeet, kerättävän ESG-datan ja datan lähteet.
2. Tuemme raportointiprosessin määrittämisessä ja kuvaamisessa.
3. Testaatte ratkaisun ja viimeistelemme määritykset.
4. Perehdytämme teidät työkalun käyttöön.
5. Tarjoamme teknistä tukea ja olemme läsnä. Tehtävänämme on tukea pitkäjänteisesti asiakkaidemme dataan pohjautuvaa vastuullisuuden johtamista ja raportointia.

Mitä tämä maksaa?

Työkalun muokkaaminen yrityksen tarpeisiin on erikseen hinnoiteltava projekti.

Hinta määräytyy muun muassa sen mukaan, kuinka iso organisaatio on, kuinka monta mittaria (sustainability indicator) otetaan käyttöön ja kuinka paljon ESG-dataa kerätään. Pilvipohjaisen Tofuture CSM -työkalun käytöstä asiakkaalta peritään kuukausittainen ylläpitomaksu.

Ota yhteyttä!