Blogi

CSRD ja kestävyysraportointi – 5 + 1 vinkkiä valmistautumiseen

kestävyysraportointi

Vuoden 2023 vaihtuminen on tuonut EU:n kestävyysraportointia koskevan direktiivin (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) voimaantulon astetta lähemmäksi. Direktiivin tuomiin muutoksiin valmistautuminen on monilla yrityksillä jo työn alla.

              Lue lisää: CSRD – Olemmeko valmiita?

Yrityksissä perehdytään direktiiviin ja pohditaan, mitä heidän tulisi raportoida, jotta kaikki olisi linjassa luonnosvaiheessa olevan kestävyysstandardin (ESRS, European Sustainability Reporting Standard) vaatimusten mukaisesti.

Haluan keskustella asiantuntijan kanssa

 

Miten CSRD:n tulemiseen voi ja pitäisi valmistautua?

Vaikka yrityksissä voi tuntua siltä, että aikaahan on vielä paljon, CSRD:een valmistautuminen kannattaa aloittaa nyt. Kehittämisen tarpeet eivät liity pelkästään teknisiin raportoitaviin asioihin. Kehityskohteita voivat olla myös strategisen tason linjaukset ja toimintatavat, joiden työstäminen vie aikaa.

Uusi kestävyysraportointi pitää sisällään useita vaatimuksia, joiden vastaamiseen yrityksillä on erilaiset valmiudet. Seuraavissa kappaleissa esitellään 5 + 1 vinkkiä raportointiin valmistautumiseen kestävyysraportoinnin alkutaipaleella oleville yrityksille. Seuraavassa kirjoituksessa vinkkilista saa jatkoa. Se lista on relevantti myös kokeneille raportoijille.

 

Näin kestävyysraportointi lähtee liikkeelle

 

1) Luo vahva olennaisuudesta kumpuava perusta

Yritysvastuussa keskeinen periaate on olennaisuus. Double-materiality eli kaksoisolennaisuuden periaate ohjaa kestävyysraportoinnin standardin mukaista olennaisuusarvioinnin tekemistä ja määrittää sen, mitä kestävyysraportissa viestitään. Olennaisuutta arvioidaan kahdesta näkökulmasta:

a) Olennaiset yrityksen toiminnan vaikutukset ympäristöön, ilmastoon ja ihmisiin

b) Olennaiset kestävään kehitykseen liittyvät mahdollisuudet ja olennaiset kestävyysriskit, joille yrityksen liiketoiminta altistuu ja joilla voi olla vaikutusta menestymismahdollisuuksiin ja arvonmuodostukseen tulevaisuudessa

Olennaisuuden määrittelyn lisäksi tavoitteena on luoda yhteys, miten olennaiset vaikutukset, mahdollisuudet ja riskit linkittyvät yrityksen strategiaan ja liiketoimintamalliin. Näin vastuullisuus ei jää irralliseksi asiaksi, vaan sen merkitys ymmärretään koko organisaatiolle.

 

2) Varmista toimintaedellytykset

CSRD:n mukaiseen kestävyysraportointiin valmistautuminen saa hyvän startin, jos yrityksen johto on sitoutunut. Käy CSRD:n sisältöä läpi johdon kanssa, jotta sekä johto että hallitus ymmärtävät tulevat vaatimukset ja heidän roolinsa. Yhtiön hallituksen kiinnostus kasvaa varmasti, kun he kuulevat allekirjoittavansa kestävyysraportin tiedot. Varmista myös riittävät resurssit työhön eli tekijät, aikaa, budjettia, osaamista ja työkalut. CSRD:n vaatimuksiin ei vastata vasemmalla kädellä.

 

3) Luo strategia vastuullisuuden kehittämiseksi

CSRD edellyttää vastuullisuuteen liittyvän strategian raportoimista ja sen linkitystä yrityksen liiketoimintaan. Onko teillä strategia olemassa? Nyt olisi aika luoda strategia tai päivittää se huomioiden kaksoisolennaisuuden arvioinnin tulokset. Määritä tavoitteet, mittarit suoriutumisen arviointia varten ja toimenpidesuunnitelma, kuinka tavoitteisiin päästään. Määritä, miten yritys hallitsee liiketoiminnan vaikutuksia ympäristöön ja ympäröivään yhteiskuntaan. Onko yrityksessäsi huomioitu kestävyysriskien hallinta? Olisi myös tärkeää saada kestävyysriskit osaksi koko yrityksen riskienhallinnan prosesseja.

 

4) Mittaa ja seuraa

Kun olennaiset vaikutukset ja riskit on tunnistettu ja strategia, tavoitteet ja mittarit on määritetty, on mittaroinnin vuoro. Selvitä käyttäen apuna eri yksiköiden, toimipisteiden ja tuotantolaitosten kollegoiden asiantuntemusta

  • mitä dataa kerätään jo
  • mistä dataa saadaan ja mitkä ovat datan lähteet
  • mitä tietoa puuttuu ja mitä asioita tulisi mitata jatkossa, jotta kestävyysraportointi sisältää olennaista tietoa

Tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että osa EU:n kestävyysstandardien (ESRS) vaatimuksista ovat pakollisia kaikille yrityksille. Esimerkiksi Scope 1, Scope 2 ja Scope 3 -päästöjen raportointia edellytetään kaikilta. Onko teillä jo valmius raportoida nämä ja onko tieto luotettavaa?

Edit 18.8.2023: EU:n komission 31.7.2023 julkaisemissa ESRS-standardeissa päästöjen raportointi ei ole pakollista, vaan niiden raportointi pohjaa olennaisuuteen. ESRS 2 -standardin vaatimukset ovat pakollisia kaikille.

Tämän jälkeen seuraa määritysvaihe, jossa tarkennetaan, mihin mitattua tietoa tallennetaan ja missä muodossa. Tarkoituksena on mitata yrityksen olennaisia vaikutuksia ja mahdollisuuksia laadullisten ja määrällisten tunnuslukujen kautta, jotta yrityksen suoriutumista ja kehittymistä voidaan arvioida.

 

5) Määritä systemaattinen kestävyysraportoinnin prosessi

Jotta kestävyysraportti saadaan julkaistua, yritys tarvitsee kestävyysraportoinnin prosessin ja vuosittaisen projektin. Prosessin määritys olisi hyvä tehdä linjassa taloudellisen raportoinnin toimintatapojen ja aikataulutuksen kanssa. Prosessi kuvaa, mitä ja miten tietoa koostetaan, miten tarvittavaa laskentaa tehdään, mikä on tiedonkeruun ja muiden työvaiheiden aikataulu. Lisäksi on tärkeä sopia työnjaosta ja erilaisista rooleista; kuka tuottaa mitäkin tietoa ja kuka varmistaa kokonaisuuden valmistumisen ja laadun. Tämä kaikki on hyvä tehdä yhteistyössä talous- ja viestintätiimin kanssa.

 Lue lisää: Näin CSRD-raportointiin valmistautuminen jatkuu

Tutustu CSRD-raportoinnin työkaluun

 

Tärkein vinkkimme: Ota kaikki hyöty irti kestävyysraportoinnista!

Loppuun vielä kuitenkin tärkein vinkkimme.

Vastuullisuusammattilaisten kannattaa ottaa kaikki hyöty irti tulevasta EU:n kestävyysraportointia koskevasta direktiivistä.

Sääntelyn kiristyminen ei ole rasittava paha, vaikka siltä valtavan työmäärän edessä saattaa tuntuakin. Se on mahdollisuus. Mahdollisuus saada yritysjohto sitoutumaan, kehittää toimintaa ja saada parempia resursseja työhön.

Lue lisää: Vastuullisuuden mittaaminen – polku kulmahuoneeseen

Direktiivin ja kestävyysraportointistandardin (ESRS) vaatimukset vahvistavat yritysvastuun integroimista luonnolliseksi osaksi yrityksen liiketoimintamalleja, strategiaa ja johtamisjärjestelmää. ESRS edellyttää esimerkiksi raportoimaan, miten kestävän kehityksen mukainen suoriutuminen on sidottu yrityksen palkitsemisjärjestelmään.

 

**

Kiinnostaako kestävyysraportoinnin työkalu?

Tofuturen pilvipohjaisen työkalun avulla yritykset saavat koostettua CSRD:n ja kestävyysstandardin mukaista dataa koko organisaatiosta ja voivat automatisoida tiedonkeruuta. Työkalun avulla voi laskea Scope 1, 2 ja 3 -päästöt ja konsolidoida yritystason dataa. Datan hallintaan saadaan varmuutta ja datan luotettavuutta voidaan parantaa. Tofuturen työkalun avulla olette valmiita kestävyysraportin ulkoiseen varmennukseen.

Ota meihin yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä, kuinka voimme nostaa yrityksenne vastuullisuusdatan kestävyysraportointidirektiivin vaatimalle tasolle.

 

Lähetä meille viesti

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

 

 

 

Kansikuva: Jan Piatkowski, Unsplash