Blogi

Joko teillä on ESG Controller?

ESG Controller

Yrityksessä on erittäin yleisesti töissä henkilö, jonka tehtäviin kuuluvat muun muassa

 • tiedon tuottaminen, analysointi ja raportointi
 • raportointijärjestelmien ja suorituskykymittaristojen ylläpitäminen ja kehittäminen, jotta organisaation johto saa tilannekuvan nykytilanteesta ja tulevaisuudesta
 • liiketoiminnan kehittymisen seuraaminen ja johdon päätöksenteon tukeminen
 • johdon neuvonantajana toimiminen

Kuulostaa aika tärkeältä työnkuvalta, vai mitä?

Tämähän on financial controllerin työtehtävien kuvausta, josta on vain poistettu sana taloudellinen. Mutta jos työnkuvaukseen lisätään sanan taloudellinen sijaan sana vastuullisuus, yritysvastuu tai ESG, se olisi osa vastuullisuusammattilaisen työnkuvausta.

 

Miksi me tarvitsisimme ESG Controllerin?

Miksi juuri nyt yrityksiin tarvittaisiin ESG Controllerin tittelin omaava yritysvastuun ammattilainen? Ohessa muutama aika painava syy pohdittavaksi.

 1. Yrityksen arvonmuodostus

Yritysjohtajien perinteisenä tehtävänä on ollut luoda taloudellista arvoa. Juuri nyt yrityksiä arvioidaan kuitenkin yhä enemmän taloudellisen tiedon lisäksi vastuullisuustiedon pohjalta.

Sijoittajat ja rahoittajat edellyttävät liiketoiminnan vastuullisuudesta kertovaa tietoa ja arvostavat, tai tulevat kohta arvostamaan, sitä yhtä paljon kuin taloudellista tietoa. Tällöin rahoittajat ja sijoittavat myös edellyttävät, että tietoon voi luottaa.

ESG-datan ja ESG-raportoinnin tulisikin olla yhtä luotettavasti valmisteltu kuin talousraportoinnin.

 1. Strategian toteuttaminen ja johtaminen

Yritysvastuu on noussut upeasti yritysten missioihin, visioihin ja strategisiin tavoitteisiin. Vastuullisuuteen liittyvät toimintaympäristön muutokset, kuten ilmastonmuutos ja luontokato, vaikuttavat yritysten tulevaisuuden liiketoimintaedellytyksiin ja ne tulee huomioida strategiaa luotaessa.

Mitä strategisemmalla tasolla vastuullisuus ja siihen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen yrityksessä on, sitä merkittävämmässä roolissa mittaaminen ja ESG-datan systemaattinen kerääminen on. Vastuullisuus integroituu avaintunnuslukujen ja datan avulla kiinteäksi osaksi yrityksen johtamisjärjestelmää.

Johtaminen, johdon ja koko organisaation raportointi, mittareiden seuraaminen ja toimenpiteiden vaikutusten seuraaminen perustuvat luotettavaan dataan. Keskeistä on toiminnan jatkuva kehittäminen, suunnittelu ja seuranta.

Luotettavaa ESG-dataa, datan analysointia ja seurantaa tarvitaan useammin kuin kerran vuodessa, mieluiten vähintään kerran kuussa.

 1. Riskienhallinta

Riskienhallinnalla on iso merkitys nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Riskienhallinnan tavoitteena on liiketoiminnan menestymisen ja jatkuvuuden turvaaminen. Riskienhallinta on myös keskeinen osa yritysvastuuta. Työtä tehtäessä

 • tunnistetaan organisaatioon vaikuttavia potentiaalisia riskitekijöitä
 • arvioidaan riskien tapahtumistodennäköisyys ja vaikuttavuus liiketoimintaan
 • suunnitellaan toimenpiteitä niin, ettei yrityksen toiminta ole uhattuna, ja jotta voidaan minimoida yrityksen tavoitteiden toteutumiseen liittyvä epävarmuus
 • seurataan toimenpiteiden vaikutusta
 • raportoidaan ja suunnitellaan korjaavia toimenpiteitä

Tässä työssä tarvitaan ymmärrystä datasta, analysointitaitoja sekä yritysvastuun että liiketoiminnan osaamista.

 1. Sidosryhmäsuhteet ja myynti

Ulkoiset sidosryhmät tarvitsevat luotettavaa tietoa yrityksen liiketoiminnan vastuullisuudesta. Tähän joukkoon lukeutuvat muun muassa rahoittajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit, kansalaisyhteiskunta, median edustajat ja tulevat työntekijät.

Sidosryhmien pyytämällä vastuullisuustiedolla voi olla välitön vaikutus liiketoiminnan menestymiseen. Useampi yrityksen edustaja on maininnut, että asiakkaan toteuttamasta kilpailutuksesta voi jäädä ulkopuolelle, jos asiakkaan asettamat vastuullisuusraportointivaatimukset eivät täyty. Tai kauppa voi jäädä syntymättä, jos asiakkaiden ESG-tiedontarpeisiin ei pystytä vastaamaan, esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen määrään liittyen.

Tarvitaan prosesseja, osaamista ja digitaalinen järjestelmä ESG-datan keräämiseksi, käsittelemiseksi, analysoimiseksi ja hyödyntämiseksi.

 1. Talousraportointi ja kestävyysraportointi lähestyvät toisiaan

Yllä mainittujen tekijöiden ansiosta talousraportointi ja kestävyysraportointi lähestyvät toisiaan.

Kuten talousraportoinnissa, tarvitaan myös ESG-raportoinnin toteuttamiseksi prosesseja, kontrolleja ja digitaalisia työkaluja, jotta ESG-raportointia voidaan toteuttaa luotettavasti useammin kuin kerran vuodessa. Tarvitaan luotettavaa ESG-dataa, jonka pohjalta voidaan tehdä analyysejä ja raportteja, tehdä dataohjautuvasti strategisia valintoja ja operatiivisia johtopäätöksiä ja jakaa informaatiota sidosryhmille.

Lisäksi vastuullisuustiedon vertailukelpoisuuden kehittämiseksi luodaan parhaillaan EU-tason sääntelyä ja yhteisiä kestävyysraportointistandardeja. EU:n kestävyysraportoinnin direktiivi (CSRD) asettaa myös laatuvaatimuksia vuosittain tehtävälle vastuullisuusraportoinnille. Laatuvaatimuksissa on paljon yhteneväisyyksiä talousraportoinnin periaatteiden kanssa. Esimerkiksi yhtiön hallitus allekirjoittaa vastuullisuusraportin ja raportti tulee varmentaa.

Lue lisää: ESG-datasta puhutaan paljon – Mikä arvo sillä on? 

Edelläkävijäyrityksistä henkilö löytyy jo

Edelläkävijäyrityksistä löytyy jo henkilöitä, joiden titteleitä ovat ESG Analyst, ESG Controller, Sustainability Controller tai Sustainability and GHG Controller. Yhdellä asiakkaallamme vastuullisuustiimissä työskentelee henkilö, jonka titteli on Business Controller, Sustainability.

Osa yrityksistä on tiedostanut osaamistarpeen ja on ratkaissut tilanteen työpari-ajattelulla. Erään asiakkaamme organisaatiossa vastuullisuuspäällikkö ja Financial Controller tekevät ESG-datan analysointia ja sisäistä ja ulkoista raportointia tiiviissä yhteistyössä parina. Controller tuo mukanaan tiedonkeruun systematisoinnin prosessit, kontrollit, ymmärryksen huomion kiinnittämisestä datan laatuun ja järjestelmäosaamisen.

ESG Controller voi toimia luontevasti joko osana vastuullisuustiimiä tai talousraportoinnin tiimiä. Molemmissa vaihtoehdoissa on omat hyvät puolensa.

 

ESG Controller kehityksen mahdollistajana?

Kun yrityksen johto haluaa ohjata yritystä parhaalla mahdollisella tavalla, se tarvitsee päätöksenteon tueksi olennaista, ajantasaista ja paikkansapitävää tietoa.

Luotettavaa ESG-dataa ei ole aina helposti saatavilla, varsinkaan arvoketjun eri toimijoilta. Eikä vastuullisuustiedon tuottamiseksi ole samanlaisia pitkän ajanjakson aikana kehitettyjä systemaattisia prosesseja, järjestelmiä ja resursseja, kuten taloudellisen tiedon tuottamiseksi on.

Jotta vastuullisuusraportointi saadaan samalle tasolle kuin taloudellinen raportointi, ESG Controller voisi olla tässä työssä avainasemassa. Jotta vastuullisuustietoa hyödynnetään kiinteänä osana yrityksen strategista ja operatiivista johtamista, ESG Controller voisi olla kehittämistyössä avainasemassa.

ESG Controller -titteli viittaa vahvasti tunnettuun Financial Controllerin rooliin, koska työtehtävissä on erittäin paljon yhteneväisyyksiä. Arvostettu titteli myös edesauttaa muutoksen läpiviemistä.

Joko teillä on rekrytointi käynnissä?

 

 

***

Kun kehitätte vastuullisuustiedon tuottamiseksi systemaattisia prosesseja, kontrolleja ja työkaluja, olkaa meihin yhteydessä! Meillä Tofuturessa on pitkäaikaista kokemusta vastuullisuustiedon hallinnasta, analysoinnista ja digitaalisen työkalun käyttöönotosta.