Blogi

Vastuullisuuden mittaaminen – polku kulmahuoneeseen

vastuullisuuden mittaaminen

Musta tuntuu. Nyt menen mutulla, ilman mitattua tietoa aiheesta vastuullisuuden mittaaminen.

Uskon, ettei mittarointi ole listan kärjessä, kun vastuullisuuden ammattilaiset luettelevat kiinnostavimpia työtehtäviään. Miten mahtaa olla – sanooko sinun mututuntumasi samaa?

Mutun tueksi tarjoan kuitenkin tutkittua tietoa. FIBSin tutkimuksen (Muutoksentekijät – Yritysvastuun ammattilaiset Suomessa 2/2020) mukaan 21 % yritysvastuun ammattilaisista piti työn haasteena vastuullisuuden eriytymistä liiketoiminnasta. Avoimissa vastauksissa kuvattiin konkreettisesti arjen haasteita: miten saada vastuullisuus esille taloudellisten mittareiden rinnalle, miten ehkäistä vastuullisuuden resurssien karsiminen ja miten perustella selkeä lisäarvon tuottaminen?

Näiden näkökulmien takia haluan kirjoittaa yritysvastuun mittaamisen merkityksestä. Aiheesta, josta keskustellaan liian vähän. Syistä, miksi vastuullisuuden mittaamiseen kannattaa panostaa enemmän. Siitä huolimatta, että vastuullisuusasiantuntijoiden aika on jo muutenkin tiukilla, eikä taloudellisia- ja henkilöstöresursseja ole riittävästi.

Juuri siksi, ettei resursseja ole riittävästi.

Mitä strategisempaa, sitä merkittävämpää on mitata

Mitä vastuullisuuden mittaaminen oikeastaan tarkoittaa?

Se tarkoittaa liiketoiminnan vastuullisuutta kuvaavien tunnuslukujen määrittämistä, tiedon keräämistä ja saadun datan analysointia, jotta tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa.

On selvää, että liiketoiminnan kehittymisen ja kasvun seuraaminen perustuu mittaamiselle. Vastaavasti myös vastuullisuuden kehittämisen tulisi pohjautua vahvasti mittaamiselle. Väitän, että vastuullisuustyötä voi johtaa tuloksellisesti vain, jos sitä mitataan asianmukaisesti. Mittaamisen avulla vastuullisuuteen liittyviä strategisen ja operatiivisen tason päätöksiä voidaan tehdä kulmahuoneiden pöydissä faktoihin, ei oletuksiin, perustuen.

Mitä strategisemmalla tasolla vastuullisuus ja siihen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen yrityksessä on, sitä merkittävämmässä roolissa mittaaminen ja vastuullisuusdatan systemaattinen kerääminen on.

Vastuullisuuden mittaaminen jatkuvassa kehityksessä

Yritysten menestymistä ja liiketoiminnan kehittymistä on arvioitu pitkään erilaisten taloudellisten avaintunnuslukujen avulla. Vastuullisuustavoitteiden ja -strategioiden mittaamisella ei ole yhtä pitkää historiaa. Vastuullisuuden kehittymistä on kuvattu usein sanallisesti, tehtyjen toimenpiteiden kuvailujen kautta, numeerisen faktan sijaan.

Onneksi vastuullisuuden mittaamisen käytännöt kehittyvät yrityksissä koko ajan. Opimme uudenlaisia ja entistä parempia tapoja, miten voimme kiteyttää monitahoisesta vastuullisuuden kentästä juuri sen olennaisen liiketoiminnan kasvun, riskienhallinnan ja negatiivisten vaikutusten minimoimisen kannalta. Se vaatii myös raakaa työn tekemistä, jotta yritykselle relevantit tunnusluvut löytyvät.

Kaiken takana on mittaaminen

Mittaamista tarvitaan liiketoiminnan suunnittelun ja toteutumisen seurannan eri vaiheissa. Näissä kaikissa vaiheissa tulisi mielestäni vastuullisuusnäkökulmien olla kiinteästi edustettuna. Näissä pöydissä päätetään, mitkä mittarit ohjaavat strategian toteuttamista ja miten työtä tavoitteiden toteutumisen eteen resursoidaan.

Nämä päätökset heijastuvat myös vastuullisuuden resursointiin.

Vastuullisuuden mittaamisella on mielestäni oleellinen rooli:

  • Yrityksen liiketoiminnan ja vastuullisuuden nykytilan arvioinnissa
  • Strategisten tavoitteiden sekä niiden toteutumista seuraavien kriittisimpien mittareiden määrittämisessä
  • Strategian toteutumisen arviointia tukevien mittareiden määrittäminen
  • Strategisten ja operatiivisten päätösten tekemisessä
  • Johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmien luomisessa
  • Vuosiraportoinnissa ja viestinnässä eri sidosryhmille

Jätin tarkoituksella listasta vastuullisuustrategian ja -ohjelman tekemiseen liittyvän mittaamisen. Halusin nostaa esille asioita, joiden avulla vastuullisuus voidaan linkittää aidosti kiinteäksi osaksi yrityksen ydinliiketoimintaa ja sen prosesseja. Kuulen mielelläni ajatuksia muista tavoista, miten vastuullisuuden mittaamisen avulla voidaan päästä lähemmäksi liiketoiminnan kovaa ydintä.

Strategisia valintoja ei tehdä mutulla. Prioriteetteja, eri toimintojen tärkeyttä ja resursointia ei päätetä mutulla. Tavoitteiden toteutumistakaan ei arvioida mututuntumalla.

Vastuullisuuden mittaamisen ansiosta käytettävissä on kovaa faktaa. Faktaa, joista voi muokata yrityksen suoriutumista kuvaavia avaintunnuslukuja, taloudellisten tunnuslukujen rinnalle.

Tasaväkisiksi tunnusluvuiksi.