Blogi

Miksi ESG-data kannattaa ottaa haltuun?

ESG data

Kaikilta yrityksiltä odotetaan tänä päivänä vastuullisuutta. Pieniltä ja isoilta, toimialasta riippumatta. Vastuullisuus on todella laaja käsite. Olennainen tehtävä onkin määrittää, mitä vastuullisuus tarkoittaa juuri meidän yrityksellemme. Ja miten todennamme vastuullisuuden liiketoiminnassamme?

 

Sidosryhmät kaipaavat ESG-dataa

Vastuullisuuden todentamista vaativat yhä useammat sidosryhmät. Heillä on jokaisella oma motiivinsa, miksi he ovat kiinnostuneita yrityksen vastuullisuudesta. Tämä tiedonjanon tarve on tärkeää tyydyttää ja huomioida yrityksen tärkeimmät sidosryhmät sekä heidän kenties toisistaan poikkeavat tiedon tarpeensa:

  • Rahoittajat, pankit ja sijoittajat
  • Asiakkaat
  • Henkilöstö (nykyiset ja tulevat)
  • Hallitus ja johtoryhmä
  • Media

Vastuullisuuden todentamista varten tarvitaan faktaa ja mitattua tietoa eli ESG-dataa. ESG on erityisesti rahoitusalalla käytetty lyhenne, joka tulee sanoista environmental, social and governance.

 

Mistä näkökulmista vastuullisuusdataa arvioidaan?

Rahoittajat ja sijoittavat edellyttävät yrityksiltä ESG-dataa. Pankit tarvitsevat dataa, jotta voivat arvioida asiakkaiden luototus- tai lainaprosessiin mahdollisesti vaikuttavia kestävyysriskejä. Jos vastuullisuutta johdetaan systemaattisesti, se voi edesauttaa rahoituksen saamista.

Vastuullisuuden todentamista ja ESG-dataa tarvitaan myös, kun määritetään, millä ehdoilla rahoitusta saa. Lainaa voi saada pienemmällä marginaalilla, jos vastuullisuustavoitteissa edistytään. Esimerkiksi Fazer on sopinut luottolimiittisopimuksen, jossa maksettava marginaali määräytyy valittujen vastuullisuusmittareiden kehityksen mukaan. Tämän kaltaisten uusien sopimusten taustalla on pankkien tavoitteet sijoitus- ja lainasalkkujensa päästöjen vähentämiseksi ja rahoituksen ohjaamiseksi vihreimpiin ratkaisuihin.

Yhä useammat yritykset ovat asettaneet itselleen tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita Science Based Targets -aloitteen mukaisesti ja ovat sitoutuneet vähentämään päästöjä koko arvoketjussaan. Paine päästöjen vähentämisestä valuu siis arvoketjussa alaspäin. Asiakasyritykset haluavat tietää hankkimiensa raaka-aineiden, komponenttien tai tuotteiden valmistuksesta aiheutuvat päästöt. Yrityksen kilpailukyky paranee asiakkaiden silmissä, jos ilmastoystävällisiä valintoja ja tuotekehitystä on tehty ja päästötaso voidaan todentaa vastuullisuusdatan avulla. Samalla periaatteella asiakkaiden asettamat tavoitteet esimerkiksi kiertotalouden tai ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseksi valuvat arvoketjussa eteenpäin.

Yrityksen liiketoiminnan vastuullisuutta ei voi johtaa tai todentaa, jos tavoitteita, mittareita ja seurantaa ei ole olemassa. Ulkoisten sidosryhmien vastuullisuustiedon tarpeiden lisäksi kannattaa huomioida ESG-datan hyödyntäminen liiketoiminnan johtamisessa. Vastuullisuudella on niin iso merkitys yrityksen toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kannalta, ettei vastuullisuuden seurantaa ja vastuullisuuden mittareiden arviointia voi jättää huomioimatta johtoryhmässä. Lisäksi vastuullisuus tulee olemaan yhä enemmän hallituksen työssä esillä.

Myös työntekijöiden odotukset ovat muuttuneet. Kovat nykyiset ja etenkin tulevaisuuden osaajat ovat kiinnostuneita työskentelemään yrityksessä, jossa vastuullisuus on huomioitu yrityksen tarkoituksessa ja strategiassa. Tämä pätee myös henkilöstön sitoutumiseen, sillä yhä useammat haluavat työskennellä yrityksissä, joiden arvot ovat linjassa omien arvojen kanssa.

Lue lisää: Miten hyödyntää vastuullisuuden sparraajia strategisten tavoitteiden määrittämisessä?

 

ESG-data lymyää eri puolilla organisaatiota

Yrityksen vastuullisuus ei ole tukitoiminto, eikä yritysvastuusta vastaava henkilö tuota ESG-dataa. Vastuullisuus on luonnollinen, erottamaton osa yrityksen ydinliiketoimintaa ja vastuullisuutta kuvaavaa dataa syntyy eri puolilla organisaatiossa.

Dataa syntyy muun muassa sähkön ja veden kulutuksesta, hankinnoista, kuljetetuista kilometreistä, kiertoon päätyvästä jätteestä, rekrytoinneista ja läheltä piti -tilanteista.

Oman toiminnan lisäksi vastuullisuusdataa on arvoketjussa erilaisilla toimijoilla. Arvokasta dataa löytyy esimerkiksi sopimusvalmistajilta, tavarantoimittajilta, logistiikkapalveluiden tarjoajilta, pakkausmateriaalin toimittajilta, jätteiden käsittelijöiltä ja asiakkailta.

Liiketoiminnan vastuullisuutta kuvaava data on hajallaan organisaatiossa ja ulkopuolisilla kumppaneilla. Data on eri muodossa; se ei ole välttämättä yhteismitallisessa muodossa. Kaikkea tarvittavaa dataa ei välttämättä ole ollenkaan saatavissa.

Lue lisää: Tofuturen työkalun avulla ESG-data hallintaan

 

Voiko ilman ESG-dataa enää toimia?

Nyt on hetki, jolloin kannattaa panostaa ESG-datan koostamiseen. Ei kannata jäädä odottamaan ja koostaa ESG-dataa vasta, kun sitä tarvitaan ja vaaditaan. Yrityksen strategisia tavoitteita ja olennaisia vaikutuksia kuvaavan ESG-datan suunnittelulla, asianmukaisella resurssoinnilla ja systemaattisella keräämisellä on merkitystä yrityksen kilpailukyvylle ja rahoituksen saamiselle juuri nyt.

Keskeistä on määrittää olennaiset vastuullisuusmittarit ja ottaa ESG-data haltuun askel kerrallaan. Aloittaa oman toiminnan kannalta merkittävimmistä mittareista ja laajentaa sitä vaiheittain koko arvoketjua koskevaksi mittaamiseksi ja laskennaksi. Datan luotettavuudella on myös iso merkitys, jolloin tapa, miten ESG-dataa määritetään, kerätään ja hallitaan, nousee myös keskusteluun.

Yrityksen johdon kannattaa ottaa vahva rooli ESG-datan keräämisprosessin kehittämisessä ja mahdollistaa riittävät resurssit. Vastuullisuusdatan haltuun ottamiseksi on hyvä tehdä yhteistyötä johdon, tulosvastuullisten johtajien, talousjohtajan, vastuullisuusasiantuntijan, IT-vastaavan, ja jatkossa myös kumppaneiden kanssa.

ESG-datalla on nykypäivänä iso merkitys. Data kannattaa ottaa haltuun nyt, sillä ilman sitä on yhä hankalampi toimia ja vakuuttaa sidosryhmät.

 

**

Jos haluat käyttöösi työkalun, jonka avulla saat ESG-datan haltuun, ole yhteydessä! Me Tofuturessa tarjoamme pilvipohjaista työkalua, jotta myös yrityksesi voi vastata sidosryhmien ESG-datan tiedontarpeisiin ja tehostaa vastuullisuusraportointia.